Yankah, Sandra, Valdosta State University, United States