Alharethi, Manasar, Taibah University, Saudi Arabia